Leerdoelen leerjaar 4

Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet

Samenwerken

S4Niet voldaanVoldaan
1Je streeft onvoldoende naar effectieve samenwerking met mensen met verschillende achtergronden, posities, karakters en doelstellingen. Je bent onvoldoende in staat samenwerkingsrelaties tot stand te brengen en te onderhouden in afstudeersituatiesJe streeft actief naar effectieve samenwerking met mensen met verschillende achtergronden, posities, karakters en doelstellingen en je bent in staat samenwerkingsrelaties tot stand te brengen en te onderhouden in afstudeersituaties
2Je kunt de verantwoordelijkheid voor jouw werksituatie en gedrag onvoldoende aan en / of je ontwijkt ten onrechte weerstanden en conflicten in afstudeersituatiesJe neemt verantwoordelijkheid voor jouw werksituatie en je eigen gedrag en gaat tactisch om met weerstanden en conflicten in afstudeersituaties
3Je zet jouw competenties onvoldoende productief in, je kunt anderen onvoldoende motiveren; je investeert onvoldoende in het leren van/met anderen in afstudeersituatiesJe zet eigen competenties productief in, motiveert anderen in school- en/of afstudeersituaties zodanig, dat gestelde doelen bereikt worden en je investeert in het leren van /met anderen in afstudeersituaties
4Je hebt te weinig inbreng vanuit de diverse rollen in afstudeersituatiesJe vergadert/overlegt in afstudeersituaties vanuit alle vergaderrollen (lid, notulist, voorzitter)
5Je neemt geen beslissingen of komt steeds terug op reeds genomen besluiten en realiseert jouw doelen onvoldoende effectiefJe kunt in afstudeersituaties op basis van beperkte informatie en/of onduidelijke randvoorwaarden, beslissingen nemen en op een effectieve manier doelen realiseren

Projectmatig werken

P4Niet voldaanVoldaan
1Je maakt in de afstudeersituatie onvoldoende een plan van aanpak. Je koppelt onvoldoende terug met de opdrachtgever. Je betrekt ervaringen van derden onvoldoende in stage-/werksituatiesJe maakt zelfstandig een plan van aanpak voor een project in de afstudeersituatie en koppelt dit terug met de opdrachtgever. Je betrekt ervaring van derden daarbij en je geeft regelmatige voortgangsrapportages en een eindrapportage
2Je identificeert onvoldoende resources, anticipeert op mogelijke risico’s/beperkingen van middelen, mensen en tijd in de afstudeersituatieJe identificeert benodigde resources en anticipeert op mogelijke risico’s/beperkingen van middelen, mensen en tijd in de afstudeersituatie
3Je anticipeert onvoldoende op veranderde omstandigheden en eisen. Je onderneemt onvoldoende actie indien doelstellingen, kwaliteitseisen of tijdsplanning in het gedrang komen in de afstudeersituatieJe anticipeert op veranderde omstandigheden en eisen en je onderneemt actie indien de doelstellingen, kwaliteitseisen of tijdsplanning in het gedrang komen in de afstudeersituatie
4Je gaat onvoldoende soepel om met stressvolle situaties. Je vertoont onvoldoende voorbeeldgedrag m.b.t. voorkomen van uit-stelgedrag, motiveert anderen onvoldoende in de afstudeersituatieJe gaat soepel om met stressvolle situaties. Je vertoont voorbeeldgedrag m.b.t. voorkomen van uitstelgedrag en je motiveert anderen daarmee in de afstudeersituatie
5Je weet onvoldoende om te gaan met stressvolle situaties in de afstudeersituatieJe weet om te gaan met stressvolle situaties (tegenslag of teleurstellende situaties) in de afstudeersituatie
6Je bent onvoldoende in staat om een goed evenwicht tot stand te brengen in leren, werken en leven in de afstudeersituatieJe maakt een uitvoerbare planning om te komen tot een evenwicht in leren, werken en leven tijdens de afstudeersituatie

Leren en ontwikkelen

L4Niet voldaanVoldaan
1Je streeft in onvoldoende mate actief autonoom leren na in de afstudeersituatieJe streeft actief autonoom leren na in afstudeersituatie
2Je anticipeert onvoldoende op de effecten van het eigen gedrag, creëert onvoldoende leersituaties voor jezelf passend bij jouw eigen ontwikkeldoelen in de afstudeersituatieJe anticipeert op de effecten van jouw eigen gedrag en creëert leersituaties voor jezelf, passend bij de eigen ontwikkeldoelen in de afstudeersituatie
3Je laat onvoldoende zien te geloven in jouw capaciteiten in de afstudeersituatie om goed werk af te leverenJe laat zien te geloven in de eigen capaciteiten in afstudeersituatie om goed werk af te leveren gericht op het eindprofiel van de opleiding
4Je maakt geen gebruik van nieuwe ontwikkelingen betreffende het eigen vakgebied in de afstudeersituatieJe maakt waar mogelijk gebruik van nieuwe ontwikkelingen betreffende het eigen vakgebied in de afstudeersituatie

Communiceren

C4Niet voldaanvoldaan
1Je kunt tijdens het afstuderen moeilijke situaties (bij conflicten, meningsverschillen) onvoldoende hanteren (bemiddelen, verduidelijken), waardoor de communicatie niet op gang blijft c.q. hersteld wordt. Je kunt tijdens het afstuderen moeilijke situaties (bij conflicten, meningsverschillen) hanteren (bemiddelen, verduidelijken), waardoor de communicatie op gang blijft c.q. hersteld wordt.
Je hebt in onderhandelingssituaties binnen afstudeersituaties oog voor het verschil in de belangen van jezelf en van de ander en anticipeert op de onderhandelingssituatie door een realistische ondergrens en een onderhandelings-marge te bepalen.
Je geeft in de afstudeersituatie feedback op proces en inhoud en draagt daarmee actief bij aan verbetering van de communicatie
2Je brengt in de afstudeersituatie, waarin conflicterende belangen spelen, jouw eigen argumenten niet zo in dat anderen daarmee voldoende rekening houden Je brengt in de afstudeersituatie, waarin conflicterende belangen spelen, jouw argumenten zo in, dat anderen daarmee rekening houden. Je overtuigt anderen in de afstudeersituatie door het gezamenlijk belang te vinden en de voordelen voor de ander te accentueren
3Je hebt in de afstudeersituatie onvoldoende inzicht in de impact van non-verbale communicatie in conflictsituaties, handelt inadequaatJe hebt in de afstudeersituatie inzicht in de impact van non-verbale communicatie in conflictsituaties en handelt daarnaar
4Je kan in onvoldoende mate de documenten behorende bij de afstudeersituatie op een logische, gestructureerde wijze beschrijven, gericht op inzicht bij de lezerJe kunt complexe informatie beschrijven, gegeven een standaard format voor een documenten houdt daarbij rekening met de opdrachtgever / lezer
5Je hebt tijdens de afstudeersituatie een luisterhouding die niet leidt tot het maximaal vergaren van informatie om een scriptie te kunnen makenJe hebt tijdens de afstudeersituatie een actieve luisterhouding die leidt tot het maximaal vergaren van informatie om een scriptie te kunnen maken
6Je gaat in de afstudeerpresentatie onvoldoende constructief om met inhoudelijk kritische vragen en opmerkingen van de luisteraarsJe gaat tijdens de afstudeerpresentatie constructief om met inhoudelijk kritische vragen en opmerkingen van de luisteraars
7Je stemt de communicatie en het gekozen medium onvoldoende af op het onderwerp, het eigen doel en de belevingswereld van de ontvanger(s) in afstudeersituatiesJe bent alert op onbedoelde emotionele lading bij het gebruik van mail (zie IT-quette) in afstudeersituaties

Analyseren en oordeelsvorming

A2Niet voldaanVoldaan
1Je formuleert onvoldoende een geschikte analysemethodiek in een afstudeersituatieJe formuleert een geschikte analysemethodiek en komt tot de kern van een probleem of analysevraag in een afstudeersituatie en houdt bij de analyse rekening met mogelijk conflicterende relaties en verbanden. Je weet daarbij bronnen op waarde te schatten (relevantie, betrouwbaarheid, actualiteit)
2Je benoemt onvoldoende oplossingsalternatieven met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties in een afstudeersituatieJe benoemt oplossingsalternatieven met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties in een afstudeersituatie
3Je zoekt onvoldoende een balans tussen de gegeven oplossingsrichtingen vanuit de theorie en de mogelijkheden die de praktijk biedt en je bent onvoldoende, waar mogelijk, vernieuwend m.b.t. de afstudeeropdrachtJe zoekt een balans tussen de gegeven oplossingsrichtingen vanuit de theorie en de mogelijkheden die de praktijk biedt en is waar mogelijk vernieuwend m.b.t. de afstudeeropdracht

Omgevingsbewust denken

O2Niet voldaanVoldaan
1Is zich onvoldoende bewust van de diverse subculturen binnen de afstudeerorganisatieJe bent jezelf bewust van de diverse subculturen binnen de afstudeerorganisatie en speelt hierop in.
2Werkt onvoldoende aan het realiseren van draagvlak binnen de afstudeerorganisatieJe bouwt een netwerk op met relevante anderen binnen de afstudeerorganisatie gericht op het realiseren van draagvlak
3Kan onvoldoende de relatie tussen de eigen afstudeeropdracht en het organisatiebeleid en bijbehorende consequenties inschatten voor het op te stellen adviesrapport/scriptieJe kunt de relatie tussen de eigen afstudeeropdracht en het organisatiebeleid en bijbehorende consequenties inschatten voor het op te stellen adviesrapport/scriptie
4Stemt te weinig af over de kwaliteitseisen en voortgang bij het realiseren van een afstudeeropdrachtJe stemt regelmatig de kwaliteitseisen en voortgang van de afstudeeropdracht af met de opdrachtgever en afstudeerbegeleider
5Past adviesstijl in het afstudeerrapport onvoldoende aan aan de verschillende opdrachtgevers (school en afstudeerorganisatie) Je past adviesstijl in het afstudeerrapport aan aan de verschillende opdrachtgevers (school en afstudeerorganisatie)
6Sluit bij het advies, het rapport, het product onvoldoende aan bij het organisatiebeleid en de belangen en rollen van verschillende afdelingen van de afstudeerorganisatieJe sluit bij het advies, het rapport, het product voldoende aan bij het organisatiebeleid, ethische normen en de belangen en rollen van verschillende afdelingen van de afstudeerorganisatie
7Werkt onvoldoende aan de eigen professionele profilering bij personen van verschillende niveaus binnen en buiten de afstudeerorganisatieJe profileert jezelf professioneel bij personen van verschillende niveaus binnen en buiten de afstudeerorganisatie
8Kan onvoldoende omgaan met situaties waarin belangen niet allemaal op één lijn liggen in de afstudeersituatieJe kunt omgaan met situaties waarin belangen niet allemaal op één lijn liggen in de afstudeersituatie
9Houdt zich onvoldoende staande binnen interne politieke processen in de afstudeerorganisatieJe houd jezelf staande binnen interne politieke processen en bent jezelf bewust van ethische normen en waarden in de afstudeerorganisatie
Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet
Download PDF