Leerdoelen leerjaar 3

 

Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet

Samenwerken

     S3     Niet voldaanVoldaan
1Je neemt onvoldoende initiatief om te komen tot samenwerking in stage- / werksituatiesJe neemt initiatief om te komen tot samenwerking in stage- / werksituaties
2Je vraagt in stage- / werksituaties (nog) onvoldoende feedback omtrent jouw bijdrage aan taak en proces; je gaat onvoldoende constructief om met de gegeven feedbackJe vraagt in stage- / werksituaties feedback omtrent de jouw bijdrage aan taak en proces en je gaat constructief om met de gegeven feedback
3Je zet eigen competenties onvoldoende in; je geeft eigen grenzen niet aan tijdens stage-/ werksituatiesJe zet eigen competenties productief in en geeft indien nodig jouw grenzen aan tijdens stage- / werksituaties
4Je zoekt onvoldoende inzicht in jouw gedrag en dat van anderen en je toont onvoldoende aandacht voor de prestaties van anderen in stage-/werksituatiesJe zoekt inzicht in jouw eigen gedrag en dat van anderen in stage-/werksituaties en je toont aandacht voor de prestaties van anderen
5Je neemt te weinig initiatief tot overleg of hebt onvoldoende inbreng in stage- / werksituatiesJe organiseert overleg als dat nodig is in stage- / werksituaties en je hebt hierbij voldoende inbreng
6Je bereikt jouw doel ten koste van anderen of op een manier die niet acceptabel is Je bereikt jouw doel op een manier die voor de stage/werkomgeving acceptabel is
7Je neemt geen of onjuiste beslissingen of je komt steeds terug op reeds genomen besluiten in stage- / werksituatiesJe kan bij problemen, op basis van beperkte informatie en/of onduidelijke randvoorwaarden, beslissingen nemen in stage- / werksituaties
8Je kan onvoldoende samenwerken met mensen met verschillende achtergronden, uiteenlopende karakters en diverse doelstellingen in stage- / werksituatiesJe kan samenwerken met mensen met verschillende achtergronden, posities, karakters en doelstellingen in stage- / werksituaties

Projectmatig werken

     P3     Niet voldaanVoldaan
1Je maakt in de stage- / werksituatie onvoldoende een plan van aanpak. Je koppelt onvoldoende terug met de opdrachtgever. Je betrekt ervaringen van derden onvoldoende in stage-/werksituaties en rapporteert onvoldoendeJe maakt zelfstandig een plan van aanpak voor een project in stage- / werksituaties en koppelt dit terug met de opdrachtgever. Je betrekt proactief ervaringen van derden daarbij. Je geeft regelmatige voortgangsrapportages en een eindrapportage
2Je bent je onvoldoende bewust van aanwezige competenties en eigenschappen in de stage-/ werksituatie; je benut deze onvoldoende bij jouw eigen taken in een projectJe bent je bewust van bij jezelf en anderen aanwezige competenties in de stage- / werksituatie en benut deze optimaal bij jouw taken in een project
3Je anticipeert onvoldoende op risico’s bij afhankelijkheden (mensen, informatie) in een project in de stage- / werksituatieJe anticipeert op risico’s bij afhankelijkheden (mensen, informatie) in een project in de stage- / werksituatie
4Je anticipeert onvoldoende op veranderde eisen en omstandigheden. Je past de planning onvoldoende aan en onderneemt onvoldoende actie indien doelstellingen of kwaliteitseisen in het gedrang komen in de stage- / werksituatieJe anticipeert op veranderende eisen en omstandigheden en past de planning in overleg met belanghebbenden aan. Je onderneemt actie, indien de doelstellingen of kwaliteitseisen in het gedrang komen in de stage- / werksituatie
5Je voorkomt in een project in de stage- / werksituatie uitstel-gedrag onvoldoende. Je analyseert onvoldoende de voortgangsproblemen en je onderneemt onvoldoende actie hieropJe voorkomt in een project in de stage- / werksituatie uitstelgedrag. Je analyseert voortgangsproblemen en onderneemt actie hierop
6Je bent onvoldoende productief in stressvolle situaties in de stage- / werksituatieJe bent voldoende productief in stressvolle situaties (tegenslag of teleurstellende situaties) in de stage- / werksituatie
7Je bent onvoldoende in staat om een goed evenwicht tot stand te brengen in leren, werken en leven in de stage-/werksituatieJe maakt een uitvoerbare planning om te komen tot een evenwicht in leren, werken en leven tijdens de stage of werksituatie

Leren en ontwikkelen

     L3     Niet voldaanVoldaan
1Je past in de stage-/werksituatie onvoldoende jouw eigen gedrag aan, ondanks suggesties ter verbetering Je past waar nodig gedrag aan vanuit suggesties ter verbetering in de stage-/werksituatie
2Je laat duidelijke leerkansen voorbij gaan in de stage-/ werksituatieJe laat duidelijke leerkansen niet voorbijgaan in de stage-/ werksituatie
3Je evalueert de effectiviteit van jouw eigen ontwikkeling onvoldoende in de stage-/werksituatieJe evalueert de effectiviteit van de eigen ontwikkeling en werkt aan relevante verbeterpunten in de stage-/werksituatie
4Je hebt geen realistische kijk op jouw eigen kunnen en ontwikkelingsmogelijkheden in de stage-/werksituatieJe hebt een realistische kijk op jouw eigen kunnen en ontwikkelingsmogelijkheden en handelt daarnaar in de stage-/werksituatie

Communiceren

     C3     Niet voldaanvoldaan
1Je communiceert onvoldoende in stage- / werksituatieJe communiceert voldoende in stage- / werk situaties (uit laten spreken, sfeer, interesse, oogcontact).
Je luistert actief (vraagt door, vat samen) en pikt de boodschap op in stage- / werksituaties
2Je brengt tijdens overleg in stage- / werksituaties argumenten onvoldoende helder inJe brengt tijdens overleg in stage- / werksituaties argumenten voldoende helder in
3Je hebt tijdens stage- / werksituaties (nog) onvoldoende inzicht in vormen van non-verbale communicatie bij anderen en past gedrag daar onvoldoende op aanJe hebt tijdens stage- / werksituaties inzicht in vormen van non-verbale communicatie bij anderen en past het gedrag daarop aan
4Je hebt een passieve, onaantrekkelijke schrijfstijl. Je past taalgebruik en tekstconstructie onvoldoende aan op de doelgroep in de stage- / werksituatieJe hebt een actieve en boeiende schrijfstijl en past taalgebruik en tekstconstructie gericht aan op de doelgroep in de stage- / werksituatie
5Je brengt te weinig structuur aan in een presentatie, toetst onvoldoende of de boodschap is overgekomen. Je weet nauwelijks de aandacht te krijgen of vast te houden in stage- / werksituatiesJe presenteert overtuigend in stage- / werksituaties
6Je stemt de communicatie en het gekozen medium onvoldoende af op het onderwerp, jouw eigen doel en de belevingswereld van de ontvanger(s) in stage- / werksituatiesJe bent alert op onbedoelde emotionele lading bij het gebruik van mail in stage- / werksituaties. (zie IT-quette)
7Je geeft in stage- / werk situaties onvoldoende feedback op proces en inhoudJe geeft in stage- / werk situaties gevraagd feedback op proces en inhoud
8Je overtuigt anderen in stage- / werksituaties in onvoldoende mate door te weinig duidelijkheid en onderbouwing in jouw argumentatie aan te brengenJe overtuigt anderen in stage- /werksituaties door duidelijke argumenten te hanteren
9Je toont in onderhandelingssituaties in stage- /werksituaties onvoldoende inzicht in de noodzaak tot het creëren van een win-win situatieJe toont in onderhandelingssituaties binnen stage- /werksituaties inzicht in de noodzaak tot het creëren van een win-win situatie

Analyseren en oordeelsvorming

     A3     Niet voldaanVoldaan
1Je kiest onvoldoende een geschikte analysemethodiek in een stage- / werksituatieJe kiest een geschikte analysemethodiek, geeft verbanden aan en komt daardoor tot de kern van een probleem of analysevraag en je benut voldoende bronnen, zoekt voldoende in de breedte en diepte naar bruikbare bronnen in een stage- / werksituatie
2Je benoemt onvoldoende oplossingsalternatieven op basis van criteria met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties in een stage- /werksituatieJe formuleert relevante criteria en weegt deze en benoemt oplossingsalternatieven op basis van criteria met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties in een stage- /werksituatie
3Je zoekt onvoldoende een balans tussen de vanuit de theorie gegeven oplossingsrichtingen en de mogelijkheden die de praktijk biedt in een stage- /werksituatieJe zoekt een balans tussen de gegeven oplossingsrichtingen vanuit de theorie en de mogelijkheden die de praktijk biedt in een stage- werksituatie

Omgevingsbewust denken

     O3     Niet voldaanVoldaan
1Je bent onvoldoende op de hoogte van de cultuur van de stage- / werkorganisatie en bijbehorende eisen, regels en normenJe bent op de hoogte van de cultuur van de stage- /werkorganisatie en bijbehorende eisen, regels en normen en past jezelf daaraan aan.
2Je bent zelf onvoldoende in staat een netwerk op te bouwen met relevante anderen binnen de stage- /werkorganisatieJe bouwt een netwerk op met relevante anderen binnen de stage- / werkorganisatie
3Je maakt onvoldoende concrete afspraken over de inhoud, kwaliteitseisen, kosten en baten verbonden aan de stage- / werkopdracht met de opdrachtgeverJe maakt concrete afspraken over de inhoud, kwaliteitseisen, kosten en baten verbonden aan de stage- / werkopdracht met de opdrachtgever
4Je bent onvoldoende in staat balans te vinden tussen kwaliteitsnormen vanuit de opleiding en de stage- /werkorganisatie bij het realiseren van een opdrachtJe zoekt balans tussen kwaliteitsnormen vanuit de opleiding en de stage- /werkorganisatie bij het realiseren van een opdracht
5Je bent onvoldoende in staat afstemming te realiseren tussen jouw belangen en de belangen van anderen in de stage- / werksituatieJe bent jezelf bewust van de rol, positie en belangen van relevante anderen bij het tot stand komen van een product. Je rapporteert, adviseert en realiseert op een gepaste wijze afstemming tussen de eigen belangen en de belangen van anderen in de stage- /werksituatie
6Je maakt de ervaren discrepanties op het vlak van integriteit onvoldoende bespreekbaar met relevante anderen in de stage-/ werksituatieJe maakt de ervaren discrepanties op het vlak van integriteit bespreekbaar met relevante anderen in de stage- /werksituatie
Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet
Download PDF