Leerdoelen leerjaar 2

Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet

Samenwerken

     S2     Niet voldaanVoldaan
1Je levert kwalitatief en kwantitatief (nog) onvoldoende feedback op taak en proces, je sluit niet aan op de behoefte van groepsledenJe levert met feedback een constructieve bijdrage aan de voortgang van taak en proces en sluit daarbij aan op de behoefte van groepsleden
2Je vraagt onvoldoende feedback of reageert defensief op gegeven feedbackJe vraagt feedback op de eigen bijdrage aan taak en proces en gaat constructief om met de gegeven feedback
3Je let bij toewijzing van taken vooral op sterkten van groepsledenJe stimuleert anderen tot taken waarin zij nieuwe competenties kunnen opdoen of die tot verbetering van competenties leiden
4Je neemt onvoldoende initiatief bij conflictsituaties in de groepJe bespreekt conflictsituaties in de groep en zoekt naar een oplossing
5Je hebt onvoldoende zicht op reacties en gevoelens die het eigen gedrag kan oproepen Je hebt zicht op de reacties en gevoelens die het eigen gedrag kan oproepen
6Je neemt onvoldoende initiatief om tot besluiten te komen; of je overweegt mogelijkheden en consequenties onvoldoendeJe neemt initiatief om tot besluiten te komen t.a.v. taak en proces en overweegt mogelijkheden en consequenties hierbij
7Je neemt onvoldoende maatregelen bij afwezigheid/ziekte/achterstand waardoor overige groepsleden gedupeerd wordenJe neemt tijdig maatregelen bij afwezigheid / ziekte / achterstand en bespreekt met de groep passende compensatie

Projectmatig werken

     P2     Niet voldaanVoldaan
1Je neemt geen initiatief tot het maken van een plan van aanpak als dit niet door de opleiding wordt gevraagdJe neemt initiatief tot het maken van een plan van aanpak ook al wordt dit niet door de opleiding gevraagd en formuleert doelen SMART
2Je maakt geen individuele kwartaalplanning of je houdt je daar niet aanJe maakt en houdt je aan een individuele kwartaalplanning
3Je analyseert en bewaakt jouw voortgang en die van het project onvoldoende Je past de planning niet of onvoldoende tijdig aan Je analyseert en bewaakt jouw voortgang en die van het project. Je past, indien nodig, tijdig de planning aan.
4Je richt je te weinig op het realiseren van beoogde resultaten. Je toont te weinig doorzettingsvermogen om taken op tijd en kwalitatief goed af te krijgen.Je richt je op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten. Je toont doorzettingsvermogen, ook als de (tijds)druk toeneemt, om taken op tijd en kwalitatief goed af te krijgen

Leren en ontwikkelen

     L2     L2Niet voldaanVoldaan
1Je besteed onvoldoende aandacht aan het effectiever maken van jouw manier van lerenJe zet activiteiten op gang om jouw manier van leren effectiever te maken
2Je zet je onvoldoende in om verder te komen dan het huidige ontwikkelingsniveau (P&OC’s + vakspecialistische competenties)Je maakt bewust gebruik van leersituaties en anderen om jouw competenties(P&OC’s + vakspecialistische competenties) verder te ontwikkelen.
3Je vermijd nieuwe of onbekende werksituaties of benut deze nietJe benut de ruimte voor verschillende methoden en wijzen van werken volgens het geldende onderwijsconcept
4Je hebt een onvoldoende realistische kijk op jouw eigen kunnen en ontwikkelingsmogelijkheden. Je stelt jezelf geen ontwikkeldoelen en zet jezelf onvoldoende in om de gestelde doelen te bereikenJe hebt een realistische kijk op jouw eigen kunnen en de ontwikkelingsmogelijkheden, stelt jezelf ontwikkeldoelen en zet je in om de gestelde doelen te bereiken

Communiceren

     C2     Niet voldaanvoldaan
1Je hebt in de projectgroep (nog) te weinig oog voor een goede communicatieJe zorgt in de projectgroep voor een goede communicatie (uit laten spreken, sfeer, interesse, oogcontact).
Je luistert actief, vraagt door en pikt de boodschap op
2Je brengt argumenten onvoldoende helder geformuleerd inJe brengt argumenten helder geformuleerd in. Je overtuigt anderen, in situaties, waarin de eigen mening terecht afwijkend is van de groep, middels een goede onderbouwing
3Je hebt (nog) onvoldoende inzicht in eigen vormen van non-verbale communicatie en past eigen non-verbaal gedrag onvoldoende aan naar aanleiding van feedbackJe hebt inzicht in jouw vormen van non-verbale communicatie en past je non-verbaal gedrag aan naar aanleiding van feedback
4Je formuleert gebrekkig en hanteert een verkeerde documentindelingJe formuleert correct, kiest en hanteert een gepaste en juiste documentindeling. Je voldoet aan spellings- en grammaticaregels
5Je brengt te weinig structuur aan in een presentatie, toetst onvoldoende of de boodschap is overgekomen en weet nauwelijks de aandacht te krijgen of vast te houdenJe presenteert overtuigend
6Je stemt de communicatie en het gekozen medium onvoldoende af op het onderwerp, het eigen doel en de belevingswereld van de ontvanger(s)Je bent alert op onbedoelde emotionele lading bij het gebruik van mail. (zie IT-quette)
7Je geeft geen ongevraagde feedback op proces en inhoud. Je hanteert de feedbackregels onvoldoendeJe geeft gevraagd en ongevraagd feedback op proces en inhoud en hanteert daarbij de feedbackregels

Analyseren en oordeelsvorming

     A2     Niet voldaanVoldaan
1Je volgt de gegeven analysemethodiek in een gegeven situatie onvoldoendeJe volgt de gegeven analysemethodiek in een gegeven situatie (groepstaak jaar 2) en komt daardoor tot de kern van een gegeven probleem of analysevraag. Je legt relaties tussen te analyseren onderdelen en gebruikt daarbij waar nodig aanvullende, niet aangereikte, bronnen
2Je benoemt onvoldoende oplossingsalternatieven op basis van criteria met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties in een gegeven situatie Je formuleert criteria, met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties en benoemt op basis daarvan oplossingsalternatieven in een gegeven situatie

Omgevingsbewust denken

     O2     Niet voldaanVoldaan
1Je bent onvoldoende op de hoogte van gestelde eisen, regels en normen binnen en buiten de opleidingJe bent op de hoogte van gestelde eisen, regels en normen binnen en buiten de opleiding en past dit toe.
2Je neemt onvoldoende initiatief om contact te leggen met relevante anderen binnen en buiten de opleiding voor zowel organisatorische als inhoudelijke zakenJe neemt initiatief om contact te leggen met relevante anderen binnen en buiten de opleiding voor zowel organisatorische als inhoudelijke zaken conform hun rol in de groepstaak / het kwartaal
3Je betrekt klantgerichtheid en organisatiegerichtheid onvoldoende in het vormgeven van oplossingenJe bent klantgericht en organisatiegericht bij het vormgeven van oplossingen
4Je bent jezelf onvoldoende bewust van jouw representativiteit en het effect daarvan in relatie tot externenJe bent je bewust van jouw representativiteit en het effect daarvan in relatie tot externen
5Je gaat niet integer om met betrokkenen binnen en buiten de opleidingJe gaat integer/respectvol om met betrokkenen binnen en buiten de opleiding
Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet
Download PDF