Leerdoelen leerjaar 1

Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet

Samenwerken

     S1     Niet voldaanVoldaan
1Je geeft onvoldoende input in de groep, je vraagt geen feedback over jouw inhoudelijke bijdrage aan de groepstaak Je deelt actief informatie, ideeën en ervaringen m.b.t. de groepstaak en je
vraagt feedback aan anderen over de jouw inhoudelijke bijdrage aan de groepstaak
2Je gaat vooral af op jouw eigen oordeel en vraagt anderen (nog) onvoldoende om hun mening Je staat open voor de mening, wensen en gevoelens van anderen en je
toont daar actief belangstelling voor
3Je laat onvoldoende bereidheid zien anderen te ondersteunen en je
werkt onvoldoende in het belang van de groep
Je bent bereid anderen te ondersteunen ook wanneer geen direct persoonlijk belang in het geding is; je werkt in het belang van de groep
4Je toont te weinig inzicht in eigen gedrag binnen de groep Je zoekt actief inzicht in het eigen gedrag in de groep; je weet wat eigen sterke punten zijn en je zoekt mogelijkheden om zwakke punten te ontwikkelen
5Je vergadert niet volgens de basisregelsJe vergadert volgens de basisregels vanuit de rol van deelnemer, voorzitter en notulist en bereid jezelf inhoudelijk voldoende voor op ieder overleg
6Je komt in de profgroep gemaakte afspraken onvoldoende na Je houd je structureel aan binnen de profgroep gemaakte afspraken (qua tijdigheid en formats); je onderneemt, in de incidentele gevallen waarin dit niet lukt, adequate actie
7Je maakt onvoldoende samenwerkingsafspraken en je stelt je te tolerant op wanneer afspraken door anderen niet nagekomen worden Je maakt met de groep aan het begin van de periode samenwerkingsafspraken en je spreekt groepsleden aan op het niet nakomen van afspraken

Projectmatig werken

    P1    Niet voldaanVoldaan
1Je bent onvoldoende op de hoogte van doelen, beoogde resultaten en kwaliteitseisenJe achterhaalt doelstellingen, beoogde resultaten en kwaliteitseisen van opdrachten
2Je deelt gegeven mijlpalen onvoldoende op in activiteiten om de mijlpaal te bereikenJe formuleert activiteiten die nodig zijn om gegeven mijlpalen te bereiken
3Je specificeert onvoldoende een tijdsplanning en taakverdeling voor de groepstaak per weekJe specificeert met de groep per week de tijdsplanning en taakverdeling voor de groepstaak
4Je maakt geen individuele weekplanning of houd je daar niet aan (uitstelgedrag)Je maakt en houdt je aan jouw individuele weekplanning
5Je rapporteert tussentijds onvoldoende. Je bewaakt de projectvoortgang onvoldoende en je neemt onvoldoende initiatief om voortgangsvergaderingen te houdenJe rapporteert tussentijds naar projectleden en/of opdrachtgever, je bewaakt de projectvoortgang en je houdt regelmatige voortgangsvergaderingen om elkaar te informeren

Leren en ontwikkelen

     L1    Niet voldaanVoldaan
1Je hebt onvoldoende inzicht in de eigen manier van lerenJe hebt een realistisch beeld van jouw eigen manier van leren, leerstijl en de effectiviteit daarvan (al dan niet sprake van zelfstandigheid, op tijd beginnen, actief leren door jezelf vooraf vragen te stellen, aanwezige kennis activeren, relaties leggen tussen onderdelen, samenvatten, regelmatig herhalen et cetera)
2Je kunt jouw eigen studiehouding onvoldoende relateren aan de vereisten van een competentiegericht curriculumJe kunt de je studiehouding relateren aan de vereisten van een competentiegericht curriculum
3Je past leereffecten van eerdere ervaringen onvoldoende toeJe zoekt leereffecten van eerdere ervaringen en past die toe
4Je focust te veel op datgene wat jezelf al kan Je bent jezelf bewust van reeds aanwezige competenties (vakinhoudelijk en P&OC) en brengt deze in balans met nog te ontwikkelen competenties
5Je bent onvoldoende gericht op het leren van en met anderenJe leert van en met anderen en vraagt waar nodig hulp
6Je participeert onvoldoende en motiveert jezelf te weinig voor de studie. Je legt verantwoordelijkheid vooral buiten jezelfJe motiveert jezelf voor de studie, neemt zelf verantwoordelijkheid en participeert actief

Communiceren

     C1     Niet voldaanvoldaan
1Je negeert of onderbreekt (minder assertieve) teamleden en praat over hen heenJe luistert naar anderen en geeft anderen ruimte om aan het woord te komen. Je hebt daarbij een actieve luisterhouding (oogcontact, knikken, hummen) en vat samen
2Je praat onduidelijk, mompelt, praat zacht, maakt zinnen niet af. Je praat te snel, formuleert gebrekkig en brengt de boodschap niet helderJe bent goed verstaanbaar (volume, articulatie), maakt zinnen af en je brengt de inhoud van de boodschap eenduidig over
3Je reageert afwijzend ten opzichte van feedback en / of hebt geen kennis van jouw non-verbale communicatieJe hebt kennis van non-verbale communicatie en staat open voor feedback op eigen non-verbaal gedrag
4Je gebruikt verkeerde documentindeling. Je brengt geen structuur aan en maakt geen gebruik van versiebeheerJe maakt gebruik van een gegeven documentindeling, brengt structuur aan en maakt gebruik van versiebeheer. Je werkt aan spelling en grammatica
5Je stemt onvoldoende af op de doelgroep. Je brengt onvoldoende structuur aan in een presentatie en je maakt inadequaat gebruik van (audio)visuele hulpmiddelenJe brengt adequaat en afgestemd op de doelgroep structuur aan in een presentatie en maakt daarbij gebruik van (audio)visuele hulpmiddelen
6Je past taalgebruik onvoldoende aan aan degene(n) met wie gecommuniceerd wordt (klant, medestudenten, docenten, …)Je past taalgebruik aan aan degene(n) met wie gecommuniceerd wordt (klant, medestudenten, docenten, …)
7Je geeft, ondanks verzoek, onvoldoende feedback op proces en inhoud. Je hanteert de feedbackregels onvoldoendeJe geeft op verzoek feedback op proces en inhoud en hanteert daarbij de feedbackregels
8Je legt je, ondanks een eigen afwijkende mening, te snel neer bij de mening van anderen. Je geeft eigen mening nietJe geeft eigen mening, ook al is deze afwijkend van de groep

Analyseren en oordeelsvorming

     A1     Niet voldaanVoldaan
1Je volgt de gegeven analysemethodiek in een gegeven situatie (groepstaak jaar 1) onvoldoende Je volgt de gegeven analysemethodiek in een gegeven situatie (groepstaak jaar 1) en herkent daardoor een gegeven probleem of analysevraag (terminologie, theoretisch kader, case goed lezen). Je gebruikt daarbij de gegeven bronnen (literatuur per kwartaal, internetlinks)
2Je benoemt onvoldoende oplossingsalternatieven op basis van geformuleerde criteria, met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties in een gegeven situatie (groepstaak jaar 1)Je herkent criteria, met bijbehorende kansen, risico’s en consequenties en benoemt op basis daarvan oplossingsalternatieven

Omgevingsbewust denken

     O1     Niet voldaanVoldaan
1Je bent onvoldoende op de hoogte van gestelde eisen, regels en normen binnen de opleidingJe bent op de hoogte van gestelde eisen, regels en normen binnen de opleiding en past dit toe
2Je neemt onvoldoende initiatief om contact te leggen met relevante anderen binnen de opleiding voor zowel organisatorische als inhoudelijke zakenJe neemt initiatief om contact te leggen met relevante anderen binnen hun rol in de opleiding voor zowel organisatorische als inhoudelijke zaken
3Je bent onvoldoende op de hoogte van de samenhang tussen de groepstaak en het onderwijsaanbodJe bent op de hoogte van de samenhang tussen de groepstaak en het onderwijsaanbod
4Je bent je niet bewust van jouw representativiteit en het effect daarvan op anderenJe bent jezelf bewust van jouw representativiteit
5Je gaat niet integer om met betrokkenen binnen de opleidingJe gaat integer/respectvol om met betrokkenen binnen de opleiding
Legenda
Goedgek(l)eurd
Voor akkoord aangeboden
Deze vaardigheden bezit ik volledig
Deze vaardigheden bezit ik deels
Deze vaardigheden bezit ik nog niet
Download PDF